You are currently viewing Историјски извори Средњег века

Историјски извори Средњег века

Историјски извори су историјски остаци који пружају информацију, употпуњавају је, односно сведоче о свим областима људског живота, као и о дешавањима. Историјски извори, њихово откривање и критичко тумачење (анализа) представљају једно од главних питања методологије историјске науке. Историјски извори за упознавање историје средњег века могу бити: писани, материјални и усмени.

У писане изворе спадају: повеље, хронике, летописи и житија, записи, натписи.

Повеље као историјски извори

Повеље су правна документа састављена у одређеном облику и потврђена печатом. Издавали су их владари својим поданицима и изражавале су услове под којима корисник остварује право на неки посед. Састављали су их дијаци ( писари) у владарским канцеларијама

Повеља краља Дабише
Повеља краља Дабише

Хронике као историјски извори

Хронике су  историјске белешке које догађаје бележе хронолошким редом, обично од боблијског стварања до пишћевог времена. Бележе се значајни догађаји попут ратних похода, природних непогода или епидемија болести. Летописи ( од старе словенске речи лето-година) или анали ( lat. аnnus-година)су исто писани хронолошким редом али краће и једноставније.

Житија као историјски извори

Житија су списи посвећени животу светитеља. Црква их је препоручивала као званичну литературу. Читана су за време богослужења или за време обеда у манастирима.Житија  су настајала са намером да вернике подстакну на побожна дела и верске дужности.Углавном се баве животим светитеља од тренутка монашења и његовим делима и чудима. Због тога не представљају поуздан исоријски извор и захтевају критички однос у истраживању.

Житије св. Симеона
Житије светог Симеона

Записи су белешке преписивача рукописа унете на белинама, поред основног текста рукописа. Говоре на о ратовима пустошењима, гладним годинама, дирљивим исповестима и сл.

Из средњег века сачувани су нам и бројни натписи, урезани или клесани на зидовима цркава, манастира, двораца, споменицима, накиту, новцу и сл.

Записи Средњи век

Материјални историјски извори из периода средњег века су различити предмети са свакодневну употребу, грађевине: дворци, цркве, манастири, утрвђења, мостови и сл. Уметниче дела, фреске, иконе и стутуе посебно су важне и значајне као извор.

Manastir Žiča
Манастир Жича
Бели Анђео
Бели анђео
Novac Kralja Milutina
Новац краља Милутина

Средњовековна предања остала су сачувана у народним песмама које су временом записане и тако сачуване од заборава. Нека предања су остала сачувана у народним изрекама.

Ако желиш да провериш своје знање из ове области, иди на ТЕСТОВЕ.

Ако желиш да прошириш своје знање из ове области, иди на ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ.